Yhdessä kohti vihreää, kestävää ja digitaalista yhteiskuntaa Pohjoismaiden ja Baltian alueella 2021-2022
Yhdessä kohti vihreää, kestävää ja digitaalista yhteiskuntaa Pohjoismaiden ja Baltian alueella 2021-2022

Yhdessä kohti vihreää, kestävää ja digitaalista yhteiskuntaa Pohjoismaiden ja Baltian alueella 2021-2022

Hankkeen päätavoitteena on edistää vihreää kasvua ja kestävyyttä Pohjoismaiden ja Baltian alueella saavuttamalla kestävän kehityksen tavoitteet ja alueellinen yhteistyö alueen vihreän tulevaisuuden rakentamisessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten, opettajien, kansalaisjärjestöjen asiantuntijoiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien edustajien tietämystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista globalisoituneessa maailmassa sekä parantaa ja lisätä heidän valmiuksiaan toimia muutoksen edistäjinä ja heidän sitoutumistaan vihreämmän ja kestävämmän elämäntavan saavuttamiseen jokapäiväisessä toiminnassaan.

Hankkeella luodaan kehittävä kansainvälinen verkosto pohjoismaisista ja baltialaisista toimijoista, sillä pyritään lisäämään hankkeen kohderyhmien (nuoret aikuiset, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien (maahanmuuttajat, pakolaiset ja vähemmistöt) edustajat) sekä kumppanuusorganisaatioiden osaamista ja tietämystä kestävästä kehityksestä yleensä ja YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden läpileikkaavista teemoista.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja korostaa kansalaisjärjestöjen kasvattajien ja opettajien roolia julkisissa kouluissa aktiivisina ja tärkeinä muutoksen tekijöinä kestävän kehityksen alalla lisäämällä heidän valmiuksiaan ja yhteistyömahdollisuuksiaan.

Hankkeen toimintaan kuuluu kansainvälinen konferenssi ja aloituskokous, kaksi kansainvälistä kumppanien ja asiantuntijoiden kokousta ja kaksi työpajakokousta, mukaan lukien paikalliset opintokäynnit, opetusvälineiden ja verkkolähteiden kehittäminen sekä kestävän kehityksen teemojen edistämiseen liittyvät viestintätoimet.

Hankkeeseen osallistuu kumppaneita kuudesta maasta, pääasiassa kansalaisjärjestöistä, nuorisokeskuksista ja koulutuskeskuksista. Pohjoismaissa ja Baltian maissa meillä on pitkäaikaiset kumppanit, jotka toimivat muutoksen tekijänä ja kansallisen verkoston tukijana. Hankkeen aikana verkostoa pyritään edelleen kehittämään ja tekemään siitä hyvin toimiva ja vankka foorumi kestävän kehityksen koulutukselle.

https://www.unsdg.ee/materials-2/embed/#?secret=RmxRwf7XjZ

Tärkeimmät käytännön tulokset:

– SDG-verkosto

– Työkalupakki

– Verkkolähde

– Uudet taidot, tiedot, parhaat käytännöt.

Hankkeen odotetut tulokset:

– Kohderyhmä on oppinut, miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa paikallisella ja kansainvälisellä tasolla ja miten he voivat edistää YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n toteuttamista, ja he kuvaavat omaa rooliaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

– Saatu teoreettista tietoa ja käytännön taitoja siitä, miten nykyisiä kansainvälisiä ja alueellisia ihmisoikeus- ja koulutusinstrumentteja voidaan hyödyntää nuorten ja aikuisten kannalta myönteisten toimintalinjojen valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi kestävän kehityksen koulutuksen sisällön osalta. Saatu uusia taitoja ja tietoja kaikkien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden teemoista ja erityisesti vihreästä kasvusta, ilmastonmuutoksesta, puhtaasta Itämerestä, sukupuolten tasa-arvosta, digitaalisesta yhteiskunnasta sekä hyvän hallinnon ja kestävän hyvinvoinnin välineistä.

– Olemme parantaneet ymmärrystämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja ”Sukupolvi 2030 -ohjelmasta”, paikallisen toiminnan ja alueellisen yhteistyön merkityksestä, kestävyydestä ja aikuisten oppimisen voimistamisesta alueellisten prosessien ja kansainvälisen politiikan yhteydessä.- Olemme rakentaneet verkoston aktiivisista nuorista aikuisista, kasvattajista ja haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien edustajista, kansalaisyhteiskunnan järjestöistä, hallitusten edustajista ja muista asiaankuuluvista organisaatioista.

– Hyödyllinen koulutustyökalupaketti (lyhyet opetuselokuvat, koulutuskäsikirja) ja verkkokurssi aikuisopiskelijoille, haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille ja asiantuntijoille, jotka työskentelevät kestävän kehityksen tavoitteiden teemojen eri aloilla.

Hanketta rahoittavat Pohjoismaiden neuvoston Nordplus-aikuisohjelma ja kansainväliset kumppanit.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.