Luova pohjoismainen sukupolvi 2030 (CNG): Niflheimista Yggdrasilin paratiisiin
Luova pohjoismainen sukupolvi 2030 (CNG): Niflheimista Yggdrasilin paratiisiin

Luova pohjoismainen sukupolvi 2030 (CNG): Niflheimista Yggdrasilin paratiisiin

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta osallistua ja vaikuttaa lasten kulttuurisen ja taiteellisen luovuuden kehittämiseen parantamalla lasten ja nuorten mahdollisuuksia tutustua kulttuuriin ja käynnistämällä keskusteluja pohjoismaisen kulttuurin ja esittävän taiteen muutoksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja pohjoismaisen kestävän kehityksen vision saavuttamisen näkökulmasta keskittymällä rauhaan, sosiaaliseen osallisuuteen ja ilmastonmuutokseen ja esittämällä ne luovalla tavalla sekä epävirallisen koulutuksen kautta käyttämällä luovaa lähestymistapaa ja pohjoismaista mytologiaa ja kieliä tulevaisuuden kulttuurijohtajien kasvattamiseksi.

Lisätavoitteet:

– Rohkaista nuorten kulttuuri-innovaatioita ja kestävyyttä työkaluna nuorten jokapäiväisessä elämässä.

– lisätä kulttuuriviestintää pohjoismaisten nuorten kesken ja parantaa yhteistyötä alueella kehittämällä uutta esityssisältöä ja luovaa sisältöä sekä nuorten suunnittelemia materiaaleja, jotka käsittelevät norjalaista mytologiaa ja kulttuuria, kestävän kehityksen tavoitteita, sosiaalista osallisuutta ja luovuutta.

– Tunnustetaan kulttuurirajat ylittävän yhteistyön edut, sillä meillä on yhteiset tavoitteet ja yhteinen tulevaisuus.


Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiassa 11-25-vuotiaat lapset ja nuoret sekä asiantuntijat (kulttuurityöntekijät ja -opettajat sekä kulttuurialojen asiantuntijat), jotka työskentelevät lasten kanssa ja tukevat heidän taiteellisen luovuutensa kehittymistä.

Tärkeimmät sidosryhmät ovat koulutus- ja kulttuurilaitokset, nuoriso- ja kansalaisjärjestöt, nuoriso- ja luovien alojen verkostot sekä paikallisyhteisöt. Edunsaajia ovat koko yhteiskunta sekä koulutus- ja kulttuurilaitokset, nuoriso- ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt, kestävän kehityksen alojen ammattilaiset/asiantuntijat, paikallishallinnot ja pohjoismaiset instituutiot.

Hankkeen taiteellinen/kulttuurinen laatu perustuu ennalta valittuihin lahjakkaisiin ja motivoituneisiin nuoriin, jotka haluavat vaikuttaa myönteisesti sekä itseensä että yhteiskuntaan ja edistää pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön kehittämistä ja taiteen laadun parantamista taiteen esittämisen ja keskeisen viestin levittämisen symbioosin avulla. Hankkeessa on innovatiivinen lähestymistapa yhdistää taide-esitys ja vuoropuhelu nuorten ja yleisön kanssa perinteisiä ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja hyödyntäen.

Tulokset:

– Kussakin kumppanimaassa järjestetään paikallistasolla 3 tapahtumaa (tiedotus-, koulutus- ja luovia työpajoja).

– Järjestetään kansainvälisellä tasolla 4 yhteistä tapahtumaa (yhteistyökokous, 2 kansainvälistä työpajaa, konferenssi ja esityspäivä).

– Luodaan 1 yhteinen esitys ja tuotetaan 1 käsikirja, 10 esityslaulua, 1 käsikirjoitus, nuotit jne.

– Osallistuu yhteensä 358 nuorta (sekä 300 katsojaa sekä verkkoyleisö).

– Mukana on yhteensä 30 kulttuurialan asiantuntijaa, nuorisoalan kansalaisjärjestöjä, kulttuuri- ja nuorisoalan instituutioita, jotka käsittelevät luovuutta, kulttuuria ja kestävää kehitystä.

– Parantamalla lasten ja nuorten taidetaitojen laatua ja pohjoismaisen kulttuurin tuntemusta pohjoismaisen kulttuurin vihreästä vallankumouksesta, sosiaalisesta osallisuudesta ja ilmastonmuutoksesta luovan lähestymistavan ja tulevien johtajien kasvun avulla Pohjoismaista tulee maailman integroiduin ja kestävin alue vuoteen 2030 mennessä.

– Kannustamme aktiivista kulttuurista osallistumista ja varmistamme, että lapset ja nuoret ovat mukana hankkeen kaikissa vaiheissa, jotta he voivat vaikuttaa enemmän hankkeen tuloksiin.

– Esityksiä luomalla vahvistamme pohjoismaisia kieliä, kulttuuria ja nuorten organisatorisia, sosiaalisia ja luovia taitoja, lisäämme vaikutusvaltaa ja osallistumista kulttuuri- ja sosiaaliseen toimintaan sekä omassa yhteisössämme että yhteiskunnassa.

Käytännön tulokset: Musiikkikäsikirja sisältää opetusmateriaalia YK:n kestävän kehityksen tavoitteista oppimiseen. Pohjoismainen kulttuuri ja arvot, nuorten kulttuurin innovatiiviset ratkaisut, nuotit, laulut, esityskäsikirjoitus, yleiskatsaus hankkeeseen, yhteenvedot nuorten mielipiteistä ja parhaista käytännöistä. Oppimisprosessiin sisällytetään piirtämistä, kirjoittamista, laulamista, tanssimista ja valokuvaamista/videon tuottamista ja käyttöä. Kyseessä on pitkäaikainen kumppanuusyhteistyö.

 Hankkeen toiminta

Hankkeen toiminnot on jaettu neljään vaiheeseen: oppiminen, luominen, yhteistyö ja suorittaminen.

Elo-syyskuu 2022 Paikalliset työpajat nuorille (60 henkeä maata kohti) – 3 paikallista luovaa työpajaa, joissa käsitellään tietoisuuden lisäämistä kestävän kehityksen tavoitteista, luovan sisällön kehittämistä ja nuorten kulttuurista osallistumista.

Lokakuu 2022 – I yhteistyökokous (nuoret ja asiantuntijat) Norjassa (5 henkeä per maa) – Yhteistyökokouksessa tutustutaan yhteistyöohjelman luonteeseen ja jaetaan parhaita käytäntöjä, valitaan keskeiset ideat ja esitellään näyttelijät (jotka ovat aiemmin osallistuneet luovien nuorten esityskutsuun), muokataan luovaa käsikirjaa ja keskustellaan luovien työpajojen ja konferenssin valmistelusta.

Marraskuu 2022 – Nuorten kansainvälinen luova työpaja Ruotsissa (6 henkeä per maa) – se on hankkeen tärkein luovuuden paikka, jossa nuoret luovat työpajojen puitteissa esityssisältöä, saavat uusia kokemuksia ja harjoittelevat innovatiivisia lähestymistapoja taide-esityksiin ja edistävät yhteistyöllä hankkeen päätulosta; nuorten sisältöpanokset käsikirjaa varten.

Helmikuu 2023 – II Kansainvälinen nuorten luova työpaja Tanskassa (6 henkeä per maa) – nuoret luovat työpajojen puitteissa esityssisältöä, hankkivat uusia kokemuksia ja harjoittavat innovatiivisia lähestymistapoja taide-esityksiin ja edistävät yhteistyön kautta hankkeen päätulosta. Lisäksi sovitaan luovan käsikirjan lopullisesta luonnoksesta.

Toukokuu 2023 – Konferenssi ja esityspäivä Suomessa (10 henkeä per maa, asiantuntijat, virtuaalisesti) – Konferenssissa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ja edistetään ymmärrystä pohjoismaisesta kulttuuri- ja taidealan muutoksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen yhteydessä. Konferenssissa juhlistetaan nuorten saavutuksia alueellisessa kulttuuriyhteistyössä ja kannustetaan uuteen pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta kulttuurin merkityksestä ainutlaatuisena välineenä nuorten kanssa tehtävässä ja nuorten välisessä työssä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.