Green Habito

Green Habito

Eurooppalainen verkosto ”Green Habito” on kestävän ja vihreän tulevaisuuden verkosto , perustettu vuonna 2019 ja sen sijainti on Helsingissä. Verkostoon kuuluu nyt 33 organisaatiota 15 EU-maasta ja Iso-Britanniasta. Verkostoa tukevat Euroopan komissio, Pohjoismaiden neuvosto ja kansalliset hankeohjelmat.

Aktiivinen osallistuminen kestävän kehityksen ja ympäristötoimiin antaa yksilöille mahdollisuuden ilmaista itseään vapaasti kestävän kehityksen tukena ja edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta, vihreää kasvua ja aktiivista kansalaisuutta humanistisille ja demokraattisille lisäarvolla.

Tavoitteenamme on:

· Vaikuttaa siihen, miten Eurooppa ja Euroopan kansat ajattelevat ja toimivat aktiivisesti osallistumalla kestävään kehitykseen ja vihreään kasvuun
· Helpotetaan mahdollisuuksia rajat ylittävään yhteistyöhön
· Jäseniemme tukeminen tietojen, taitojen ja valmiuksien lisäämisessä
· Helpotetaan mahdollisuuksia jakaa parhaita käytäntöjä että innovatiivisia lähestymistapoja aktiiviseen osallistumiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi
· Yhteistyö- ja tutkimusalustan tarjoaminen
· Perustetaan eurooppalainen Green Habiro -verkosto vahvaksi kansalaisyhteiskunnan liikkeeksi, näkyväksi ja kestäväksi verkostoksi
· Vahvan jäsenyyden rakentaminen

Yhdessä toimimalla lisäämme kansalaisjärjestöjen edustajien, nuorten aikuisten ja muiden haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelevien sidosryhmien tietämystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista globalisoituneen maailman kontekstissa sekä lisäämme heidän kykyään olla muutoksen tekijöitä ja heidän sitoutumistaan kohti vihreämpiä ja kestävämpiä elämäntapoja heidän päivittäisissä toimissaan.

Luoda kansainvälinen eurooppalaisten toimijoiden verkosto. Lisätä jäsentensä ja yhteistyökumppaniensa osaamista kestävästä kehityksestä, vihreässä kasvussa, rauhassa ja turvallisuudessa. Verkosto osallistuu myös muihin YK:n Agenda 2030:n läpileikkaamiin teemoihin.

Lisäksi verkostolla pyritään vahvistamaan ja korostamaan kansalaisjärjestöjen roolia aktiivisina ja merkittävinä muutoksentekijöinä kestävän kehityksen alalla lisäämällä niiden valmiuksia ja yhteistyömahdollisuuksia.

Verkkoprojektimme erityistavoitteet ja avaintoiminnot vuosille 2022-2024 ovat:

1. Vahvistaa rajat ylittävää kontaktia, tiedonvaihtoa sekä muodostaa viestintäalusta verkkosivun muodossa www.greenhabito.eu ja kehittämisellä vuosina 2022-2023
2. Edistää ylikansallisia taitoja, pätevyyttä ja tietotaitoa kursseilla ja konferensseilla
3. Vaihtaa ja levittää keskeisiä kansallisia asiakirjoja ja tutkimuksia sekä käynnistää uutta kansainvälistä tutkimusta
4. Kehittää uutta pilottityötä ja tukea innovatiivisia lähestymistapoja ja rajat ylittävää toimintaa
5. Käynnistää uusia keihäänkärki tapahtumia, mukaan lukien Euroopan kestävän kehityksen viikon tukeminen ja kansalaisjärjestöjen vuotuisen Green Habito Award -palkinnon käynnistäminen.
6. Testaa uutta johtamismallia; perustamalla verkoston sihteeristön, jossa on monialaisia henkilöstötoimintoja ja viisi kansainvälisten toimintaryhmien klusteria.
7. Vahvistaa alan kykyä tehdä kansainvälistä yhteistyötä
8. Saada enemmän kansallisia ja alueellisia yhdistyksiä useimmista maista, erityisesti Länsi- ja Etelä-Euroopasta, Green Habito -verkoston jäseniksi.

Vuosittainen verkostokonferenssi (tapahtuu Virossa toukokuussa 2022) on omistettu kansalaisyhteiskunnan roolille ja toimille kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa sekä rauhan ja turvallisuuden tukemisessa alueella.